Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w spółce Złote Ziarno

Złote Ziarno sp z o.o. kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych osobowych. Mając powyższe na uwadze i  zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Złote Ziarno sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 5/21, zwane dalej Spółką.
   
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem iodo|kompea.pl| |iodo|kompea.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
   
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
  • Na podstawie Państwa zgody w celu prowadzenia rekrutacji
  • Na podstawie Państwa zgody w celach marketingowych
  • Na podstawie Państwa zgody w celu prowadzenia korespondencji z Państwem
  • Na podstawie Art.6 ust 1 f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią t.j. przetwarzane będą dane osobowe kierowców odbierających towar z terminalu przeładunkowego Złote Ziarno w celu weryfikacji tożsamości odbiorcy oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń
  • Na podstawie Art. 6 ust 1. Pkt. C) tj. do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z zatrudnienia, a określonego w kodeksie pracy, a w szczególności w art.22 i art.94
    
 4. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 5. Okres przechowywania danych
  1. Państwa dane dotyczące rekrutacji przechowywać będziemy do momentu zakończenia procesu rekrutacji ale nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu pozyskania danych. Zgodę można wycofać poprzez kontakt mailowy na adres iodo|kompea.pl| |iodo|kompea.pl lub adres listowny na dres podany w pkt. I.
  2. Państwa dane niezbędne do odbioru towaru w terminalu przechowywać będziemy przez 24 miesiące od ostatniego odbioru.
  3. Państwa dane niezbędne do prowadzenia korespondencji będziemy przechowywać przez okres 1 roku po zakończeniu korespondencji.
  4. Państwa dane do kontaktu marketingowego będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Państwa zgody lub zaprzestania działalności biznesowej.
  5. Państwa dane dotyczące zatrudnienia przechowywać będziemy przez okres 50 lat zgodnie z obowiązującym prawem.
    
 6. Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom i instytucjom z którymi współpracujemy w celu realizacji interesów firmy.

  Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne, firmy transportowe.

  Aktualny rejestr instytucji, którym powierzamy Państwa dane może zostać Państwu udostępniony po przesłaniu zapytania do inspektora danych osobowych w ciągu maksymalnie 30 dni.
   
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych w formularzach ma charakter dobrowolny
   
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.